രജിസ്‌ട്രേഷൻക്ഷേത്രകല അക്കാദമിയിൽ ക്ഷേത്ര കലാരൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കോഴ്‌സുകൾ, വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ, ഇവന്റുകൾ എന്നിവ നടത്തിവരുന്നു.

Applicant name
Male/Female
Preferred course.
Parent/Guardian name
Relationship with applicant
Phone number
Date of birth
School name and class

View English