കലയുടെ മണ്ഡലത്തില്‍ ആനന്ദം

കലയിലെ "ക" എന്നത് ഒരു ചോദ്യവും "ല" എന്നത് ഒരുത്തരവുമാണ്.

Read More →

അനുഷ്ഠാനകലകളുടെ അന്തസ്സത്ത

"കല" എന്ന ഏവര്‍ക്കും സുപരിചിതമായ സംസ്കൃതപദ

Read More →

ക്ഷേത്രവാദ്യങ്ങള്‍

ഭാരതീയസംഗീതസാഗരത്തില്‍ വാദ്യങ്ങള്‍ക്ക്

Read More →

അരങ്ങ് വാണ മഹാനടന്‍

കഥകളിയുടെ കുലപതി കളിയാട്ടത്തിനിടയില്‍ കാലയവനികയ്ക്കുള്ളില്‍

Read More →
Search
Facebook Page

View English